Veksmīgi noslēgušies absolūtie gravimetriskie novērojumi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Rīgas Tehniskās Universitāte sadarbībā ar Somijas ģeodēzijas institūtu (www.fgi.fi) laika posmā no 15. novembra līdz 1. decembrim veica absolūtos gravimetriskos novērojumus četros ģeodēziskos punktos, t.i. trijos gravimetriskā tīkla 1. klases punktos Rīga, Pope un Višķi, kā arī EUVN punktā Irbene.
 

Pasniedzējs Armands Auziņš aizstāv promocijas darbu

Šī gada 26. novembrī docents Armands Auziņs aizstāvēja savu promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Darba nosaukums «Zemes izmantošana, efektivitātes novērtēšana, metodoloģija, zemes pārvaldība». Darbs tika izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Jānis Vanags.

Ģeomātikas katedras studenti, pasniedzēji piedalījās starptautiskājā konferencē «Use Science»

28. un 29. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika starptautiskā konference «Use Science», kurā par sadarbības veicināšanu starp augstskolām un industriju runāja 120 universitāšu un tehnoloģiju industrijas pārstāvju no visas Eiropas.

Konferencē Ģeomātikas katedru pārstāvēja laboratorijas vadītāja,doktorante Inese Jaunzeme un  maģistratūras studente Zane Cīrule. Zane konferencē pārstāvēja arī starptautisko studentu organizāciju BEST.

VZD paraksta sadarbības līgumu ar RTU

Parakstīts sadarbības līgums starp Valsts zemes dienestu (VZD) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Līguma ietvaros abas puses sadarbosies zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeomātikas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā.

Laila Brīvule saņem Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju

2013./2014. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar mecenātiem piešķīris 91  stipendiju. Stipendijas ieguvuši Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes studenti.

Šogad Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijai izvirzīta un stipendija piešķirta arī Ģeomātikas katedras studentei Lailai Brīvulei.

RTU Ģeomātikas katedras studenti saņems apbalvojumus

Noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rēzeknes augstskolas, no kuriem 9 diplomdarbi, 9 bakalaura darbi un 6 maģistra darbi.

ĢIS diena Ģeomātikas katedrā

Katru gadu novembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko ĢIS dienu. Šogad, 20. novembrī, arī RTU Ģeomātikas katedrā atzīmēs šo dienu.  ĢIS dienas ietvaros katras lekcijas sākumā mācībspēki sniegs informatīvu prezentāciju par ĢIS, kā arī tiks apskatīti pielietojumi konkrētās profesijās, norādīti varianti katra konkrētā indivīda prasmju pilnveidei ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu palīdzību. No pulksten 11:50 līdz 12:30 - ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt un iepazīties Ģeomātikas katedrā pieejamo literatūras avotu klāstu par ĢIS tematiku.  

Starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas»

Par godu Būvniecības fakultātes 150 gadu jubilejai - piektdien, 8. novembrī, plkst. 9.10 RTU BF (Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. auditorijā) notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas», ko ar uzrunām atklās RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, BF dekāns profesors Juris Smirnovs un BF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis. 
 

RTU Būvniecības fakultātes jubilejas pasākums un absolventu salidojums

Būvniecības fakultātes kolektīvs 2013.gada 9.novembrī atzīmēs 150.dibināšanas gadadienu. Uz jubilejas pasākumu un fakultātes absolventu salidojumu, kas notiks Latviešu Biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13, plkst.17:00, aicinām absolventus, bijušos un esošos darbiniekus. 
 
Ieeja ar ielūgumiem. Telefoni, pa kuriem pieteikties salidojumam: 67089112, 29192489.

Seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”

8. oktobrī Jēkabpils vēstures muzejā notika seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”, lai aktualizētu Strūves ģeodēziskā loka mantojumu un veicinātu šīs vērtības iedzīvināšanu sabiedrībā.

Pages