RTU Ģeomātikas studiju programma

Studiju programmām ir trīs veidi: profesionālā bakalaura studijas, profesionālā maģistra un akadēmiskā maģistra studijas.
 
Profesionālā bakalaura studijas ietver akadēmiskos priekšmetus – matemātiku, fiziku, datormācību, svešvalodu, un profesionālos priekšmetus, kā arī praksi. Padziļināti var apgūt ģeomātikas virzienus: ģeodēziju, mērniecību, kartogrāfiju, fotogrammetriju, nekustamā īpašuma pārvaldību.
 
Pēc profesionālā bakalaura grāda ģeomātikā ar inženiera kvalifikāciju ģeodēzijā un kartogrāfijā iegūšanas, studijas var turpināt profesionālajā vai akadēmiskajā  maģistrantūrā. Maģistra profesionālās studijas, galvenokārt, ietver profesionālos priekšmetus, kā arī ražošanas praksi. Akadēmiskā maģistra studijas notiek sadarbībā ar Viļņas Ģedmina tehnisko universitāti (VĢTU) un norit angļu valodā. Šo studiju ietvarā nav prakse, bet tā ietver aktuālus un inovatīvus priekšmetus. Maģistra studijas var sākt arī ar akadēmiskā bakalaura grādu. Maģistru profesinonālajā programā tas gan prasīs papildus apgūt atsevišķus profesionālā bakalaura studiju programmas profesionālos priekšmetus, kā arī būs jānokārto ražošanas prakse. Pēc profesionālā ģeomātikas maģistra grāda iegūšanas studijas var turpināt RTU doktorantūrā.
 
Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas var apgūt pilna laika (dienas) un nepilna laika (neklātienes) formā. Akadēmiskās studijas pieejamas pilna laika (dienas) formā un jārēķinās, ka viens no semestriem norisināsies VĢTU (Lietuvā).
 
RTU Ģeomātikas studiju programmā lekcijas pasniedz speciālisti - ģeodēzisti, fotogrammetristi u.c.; ir specializētas ģeodēzijas auditorijas, pieejama auditorija ar jaunākajām specializētām programmatūrām, ir pieejami optiskie un elektroniskie ģeodēziskie instrumenti. To izmanto ne tikai mācību procesā Ģeomātikas studiju programmā, bet arī citās Būvniecības un mašīnzinību   fakultātes un  Arhitektūras fakultātes studiju programmās. 
 
Mūsu studenti katru gadu piedalās ar ziņojumiem RTU studentu zinātniski tehniskajā konferencē, kā arī RTU starptautiskajā zinātniskajā konferencē, iegūstot tur savas pirmās zinatniskās publikācijas. Ir līdzdalība starptautiskajā Socrates Erasmus apmaiņas programmā, studijas papildinot Vācijas, Grieķijas, Beļģijas, Kipras tehniskajās augstskolās. Ģeomātikas katedrā savas zināšanas un prasmes papildina arī ārzemju studenti, kam mācību process tiek organizēts angļu valodā.
 
Pēc Rīgas Tehniskās universitātes diploma saņemšanas RTU Ģeomātikas studiju programmas absolventi strādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, Valsts zemes dienestā, Latvijas gaisa satiksmē, Lauku atbalsta dienestā un privātajos uzņēmumos, kas veic mērniecības, ģeodēziskos, fotogrammetriskos, kartogrāfiskos, nekustamā īpašuma vērtēšanas darbus.
Latviešu