UZŅEMŠANA

Pamatstudiju programmas 2023./2024. studiju gadā

Uzņemšana RTU studijām 2023./2024.studiju gadam no 14.-24. jūlijam.

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju
programma
Budžeta
vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Profesionālā bakalaura studiju programma:

Ģeomātika

Vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam darbam šajos virzienos. Studentiem jāizvēlas viena no specializācijas jomām: ģeodēzija, mērniecība vai kartogrāfija. 
Vairāk informācijas šeit.

35

3000

1800

-

Profesionālā maģistra studiju programma:

Ģeomātika

Studiju programma ir izstrādāta augstākā līmeņa speciālistu – ģeodēzistu un kartogrāfu – sagatavošanai darbam valsts iestādēs (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienestā, Valsts zemes dienestā) un privātajos uzņēmumos, ar mērķi sagatavot konkurētspējīgu inženieri, kā arī dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā. 
Vairāk informācijas šeit.
15 4150 - -

Akadēmiskā maģistra studiju programma:

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Viļņas Ģedimina Tehniskās universitāti (VĢTU), tajā tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālisti gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs. 
Vairāk informācijas šeit.
6 4000 - -

Viss par pieteikšanos bakalaura līmeņa studijām.

Viss par pieteikšanos maģistra līmeņa studijām.

Latviešu