ZINĀTNE

Zinātnisko pētniecību RTU Ģeomātikas katedras mācībspēki un darbinieki kopā ar mūsu studentiem veic šādos virzienos:
  • valsts ģeodēziskā tīkla izpēte un attīstība;
  • kultūrvēsturisko pieminekļu ģeodēziskā un fotogrammetriskā dokumentēšana un ģeodēziskā kontrole;
  • būvju deformāciju ģeodēziskā kontrole;
  • globālo navigācijas satelītu sistēmu pielietojums;
  • topogrāfiskā un tematiskā kartogrāfija;
  • nekustamā īpašuma tirgus izpēte;
  • tālizpētes datu apstrāde, analīze.
Latviešu