Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

9. septembris plkst. 10.00 – prakšu aizstāvēšana;

27. oktobris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

21. novembris plkst. 12.00 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;

19. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);

6. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

16. – 20. janvāris – bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).