Informācija par Gunta Boles stipendiju!

Gunta Boles stipendiju piešķir vienreiz gadā pirms Ziemassvētkiem vienam Arhitektūras un vienam Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentam.

Balvas kritēriji - augstas sekmes, profesionālā aktivitāte ārpus studijām, laviešu valodas un svešvalodu prasme, pēdējā studiju darba profesionālā kvalitāte.
 

Pieteikšanās un materiālu iesniegšana (CV, kursa darbi, profesionālie darbi, u.c.) līdz 15.12.2015. pl. 17:00 BIF dekanātā.

Intervija un dalībnieku izvērtēšana 17.12.2015.

Ir noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi “

Ik gadu, lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā Valsts zemes dienestā (VZD), sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD rīko konkursu “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi ”.
 
Šogad kopumā konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.

Darbu plānojums 2015./2016. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

14. septembris – prakses atskaišu iesniegšana katedrā;
25. septembris plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana;
15. oktobris plkst. 10.00 – bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
20. novembris plkst. 10.00 – bakalaura/ maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
14. decembris – bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavībā);
8. janvāris – iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;
18. – 22. janvāris – bakalaura/ maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts);
16. oktobri plkst. 9.30 - RTU 56. Starptautiskās Zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcija.

Darbu plānojums 2014./2015. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

27. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
24. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
8. maijs – Prakses atskaišu iesniegšana;
22. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
22. maijs plkst. 10.00 – Prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;
1. jūnijs - iesietu noslēguma darbu iesniegšana katedrā;
17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).

Erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks nr.1?"

Viens no Latvijas mērniecības uzņēmumiem "Latvijas mērnieks" rīko erudīcijas konkursu studentiem. Šāds pasākums notiks otro reizi, kur studentiem ir iespēja parādīt savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Noslēguma darbu aizstāvēšana

2015. gada 22. janvārī plkst. 9.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:  

Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Noslēdzies 2014.gadā Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.
Kopumā konkursam tika iesniegti 18 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no kuriem 4 bija diplomdarbi, 6 bakalaura darbi, 7 maģistra darbi un 1 promocijas darbs.

Konference Friča Blumbaha piemiņai

26. septembrī Talsu novada muzejā norisināsies Friča Blumbaha piemiņai rīkotā konference. Par zinātnieka  veikumu atgādinās Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors (Dr.sc.ing.h.c.) Jānis Oļģerts Klētnieks referātā -"Talsu novadniekam, Lībagos dzimušam zinātniekam Fricim Blumbaham 150", bet  Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta vadošā pētniece Dr.paed. Alīda Zigmunde iepazīstinās ar jaunatradumiem par Frici Blumbahu arhīvos. Būs apskatāma arī novadpētnieka Zigurda Kalmaņa sagatavotā izstāde.

Dr.ing. Reiner Jäger vieslekcijas

2014.gada 11.septembrī RTU Ģeomātikas katedrā 112. auditorijā būs iespējas apmeklēt profesora Dr.-Ing. Reiner Jäger vieslekcijas. Vieslekcijas notiks LU Fotonika LV projekta ietvaros. Prof. 
Dr.-Ing. Reiner Jäger ir Karlsruhe University of Applied Sciences profesors, kura galvenās darbības jomas ir GNSS - deformāciju mērījumi, apstrāde, analīze, dažādu apstrādes moduļu izstrāde. Tāpat viņš darbojas vairākās citās ar ģeodēziju saistītās jomās - kā automatizētu programmatūru izstrādi, ģeoīdu modeļu izstrādi u.c.

Pages