Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

15. septembrī plkst. 1200 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;

13. oktobrī plkst. 1000 - RTU 58. Starptautiskās zinātniski tehniskās konferences ģeomātikas nozares sekcijas (pieteikšanās līdz 10. septembrim nosūtot darba autoru, darba nosaukuma anglisko un latvisko versiju uz epastu geomatika@rtu.lv);

27. oktobris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

24. novembris plkst. 1000 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;

15. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);

8. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

22. - 26. janvāris - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

 

Atgādinam par prasību piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 10.6.). Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā.