Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss 2016. gadā „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu, Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņēma: Rīgas Tehniskās universitātes absolventa Renāra Pastara noslēguma darbs „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” –  par darbā veikto padziļināto vēsturisko, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīzi, kas papildināta ar savu redzējumu un viedokli. Darbā piedāvātais risinājums ir praktiski izmantojams, turpinot iesākto VZD vienotās robežzīmes standarta ieviešanas projektu. Rīgas Tehniskās universitātes Aijas Tokarevas noslēguma darbs „Būvkonstrukciju ģeodēziskās kontroles metožu efektivitāte” – par darbā sniegto izvērsto pārskatu par būvniecības procesā izmantojamām mērniecības metodēm kontroles nodrošināšanai, kā arī detalizēti apskatītajām dažādu konstruktīvo elementu uzmērīšanas prasībām un kontrolei izmantojamiem mērniecības instrumentiem.

Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais magistra darbs” saņēma:  Rīgas Tehniskās universitātes Lindas Točas maģistra darbs „Piekrastes zonas kartēšana, izmantojot tālizpētes datus” - par darbā veiktajiem patstāvīgajiem secinājumiem un argumentāciju, atšķirīgo pieeju informācijas salīdzināšanā, kas sniedza ieskatu par publisko un komerciālo informācijas resursu pielietojumu Eiropas kontekstā.

Apbalvošana notika 21. novembrī svinīgā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Zīmīgi, ka divi darbu autori pirms tam strādāja arī muzeja rekonstrukcijas būvobjektā un tagad varēja aplūkot savu ieguldīto darbu jauntklātā muzeja ēkā.

Sveicam darbu autorus un vadītājus!