VZD paraksta sadarbības līgumu ar RTU

Parakstīts sadarbības līgums starp Valsts zemes dienestu (VZD) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Līguma ietvaros abas puses sadarbosies zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeomātikas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā.

Laila Brīvule saņem Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju

2013./2014. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar mecenātiem piešķīris 91  stipendiju. Stipendijas ieguvuši Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes studenti.

Šogad Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijai izvirzīta un stipendija piešķirta arī Ģeomātikas katedras studentei Lailai Brīvulei.

RTU Ģeomātikas katedras studenti saņems apbalvojumus

Noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rēzeknes augstskolas, no kuriem 9 diplomdarbi, 9 bakalaura darbi un 6 maģistra darbi.

ĢIS diena Ģeomātikas katedrā

Katru gadu novembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko ĢIS dienu. Šogad, 20. novembrī, arī RTU Ģeomātikas katedrā atzīmēs šo dienu.  ĢIS dienas ietvaros katras lekcijas sākumā mācībspēki sniegs informatīvu prezentāciju par ĢIS, kā arī tiks apskatīti pielietojumi konkrētās profesijās, norādīti varianti katra konkrētā indivīda prasmju pilnveidei ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu palīdzību. No pulksten 11:50 līdz 12:30 - ikvienam interesentam būs iespēja apskatīt un iepazīties Ģeomātikas katedrā pieejamo literatūras avotu klāstu par ĢIS tematiku.  

Starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas»

Par godu Būvniecības fakultātes 150 gadu jubilejai - piektdien, 8. novembrī, plkst. 9.10 RTU BF (Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 132. auditorijā) notiks starptautiskā konference «Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas», ko ar uzrunām atklās RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, BF dekāns profesors Juris Smirnovs un BF dekāna vietnieks zinātniskajā darbā Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis. 
 

RTU Būvniecības fakultātes jubilejas pasākums un absolventu salidojums

Būvniecības fakultātes kolektīvs 2013.gada 9.novembrī atzīmēs 150.dibināšanas gadadienu. Uz jubilejas pasākumu un fakultātes absolventu salidojumu, kas notiks Latviešu Biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13, plkst.17:00, aicinām absolventus, bijušos un esošos darbiniekus. 
 
Ieeja ar ielūgumiem. Telefoni, pa kuriem pieteikties salidojumam: 67089112, 29192489.

Seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”

8. oktobrī Jēkabpils vēstures muzejā notika seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”, lai aktualizētu Strūves ģeodēziskā loka mantojumu un veicinātu šīs vērtības iedzīvināšanu sabiedrībā.

Pieredzes apmaiņas vizīte Nordplus projekta AGES ietvaros

Šī gada 3. un 4. oktobrī Ģeomātikas katedras laboratorijas vadītāja Inese Jaunzeme Nordplus projekta AGES ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Tallinas Tehnisko Universitati (TTU) un kopīgi apmeklēja izstādi European Space Expo. 

Promocijas darba priekšaizstāvēšanas seminārs

11.oktobrī plkst. 14:30 Āzenes 16/20 112. telpā notiks Promocijas darba priekš-aizstāvēšanas seminārs.
  
Par sava darba  "Zemes gravitācijas lauka anomāliju noteikšanas metodes Latvijai" rezultātiem
ziņos RTU Būvniecības fakultātes zinātniskā grāda pretendente Inese Janpaule
 
Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.phys. prof. Jānis Balodis.

Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestrs

Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks:

15. oktobris – prakses atskaišu elektroniska iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);

Pages