RTU Ģeomātikas katedras studenti saņems apbalvojumus

Noslēdzies Valsts zemes dienesta (VZD) izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rēzeknes augstskolas, no kuriem 9 diplomdarbi, 9 bakalaura darbi un 6 maģistra darbi.

Konkursa komisija un VZD ģenerāldirektore pieņēmusi lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras studiju darbiem nominācijās „Labākais bakalaura darbs” un „Labākais maģistra darbs”.

Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņem Oļega Loginova darbs „Kartogrāfiskā materiāla pamatnes zemes ierīcībā” par darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, sagatavotajiem secinājumiem un izvirzītajām tēzēm kartogrāfisko materiālu pamatņu izmantošanas pielietojamībai zemes ierīcības projektos un zemes ierīcības projektu izstrādei.

Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Māras Mūrnieces darbs „LIDAR datu izmantošana kadastrālajā uzmērīšanā” par pētījuma novitāti, darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, kvalitatīvu analītisko pārskatu par nozares attīstību.

Apbalvojumus saņems VZD svinīgā pasākumā 15.11.2013. kultūras pilī Ziemeļblāzma.

Visu nepieciešamo informāciju iespējams atrast: http://vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibam-un-valsts-iestadem/augstaka...