VZD paraksta sadarbības līgumu ar RTU

Parakstīts sadarbības līgums starp Valsts zemes dienestu (VZD) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Līguma ietvaros abas puses sadarbosies zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas, ģeomātikas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomā.

 
 
 
VZD sadarbības ietvaros RTU studentiem nodrošinās prakses vietas, nozares aktuālo tēmu piedāvājumu zinātnisko darbu izstrādei. VZD pārstāvji iesaistīsies universitātes rīkotajos semināros un konferencēs, iepazīstinot ar VZD darbību un tā kompetencē esošajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.

Tāpat abas puses sadarbosies informācijas apmaiņas jautājumos, proti, VZD sniegs RTU Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tajā skaitā Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus, Valsts adrešu reģistra datus, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datu bāzes datus, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus un augsnes informācijas datus. RTU mācībspēki un studenti šos datus varēs izmantot zinātniskajos pētniecības darbos.

VZD un RTU sadarbosies arī zinātnes sfērā, īstenojot jaunus zinātniskos projektus, kā arī zinātniski praktiskās konsultācijas, lai risinātu pētniecībā un praksē konstatētos problēmu jautājumus.

Plānota arī VZD darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana, ko līguma ietvaros nodrošinās RTU, īstenojot darbinieku tālāku izglītošanu, profesionālo un kvalifikācijas pilnveidošanu nozarē.

Informācija par sadarbības līgumu: http://vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/vzd-paraksta-sadarbibas-ligumu-ar-rtu/