Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. pavasara semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

28. marts plkst. 1000 - pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
25. aprīlis plkst. 1000 - otrais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
6. maijs – prakses atskaišu iesniegšana dienas un neklātienes nodaļas studentiem (augšupielāde ORTUS sistēmā);
20. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
20. maijs plkst. 1000 – dienas nodaļas un neklātienes studentu prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana.
3. jūnijs - iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;
17., 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).