Ģeomātikas katedras 2015./2016.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

14. septembris – prakses atskaišu iesniegšana katedrā;
25. septembris plkst. 10:00 – prakses atskaišu aizstāvēšana;
15. oktobris plkst. 10:00 – pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
20. novembris plkst. 10:00 – otrais ziņojums par bakalaura/ maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
14. decembris – bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavībā);
8.janvāris – iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;
18. – 22. janvāris – bakalaura/ maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts)

16.oktobrī, plkst. 930, RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference, Ģeomātikas sekcija