Ģeomātikas katedras 2014./2015.m.g. pavasara semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks

27. marts plkst. 10:00 - pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
24. aprīlis plkst. 10:00 - otrais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
8. maijs – prakses atskaišu iesniegšana dienas un neklātienes nodaļas studentiem (augšupielāde ORTUS sistēmā);
22. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
22. maijs plkst. 10:00 – dienas nodaļas un neklātienes studentu prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana.
1. jūnijs - iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;
17., 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).