Darbu plānojums 2014./2015. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

2. septembris plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana; 

17. oktobris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;

21. novembris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;

15. decembris - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);

7. janvāris - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;

19. – 23. janvārim - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).