Ģeomātikas katedras 2014./2015.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks:

2. septembris plkst. 10:00 – prakses atskaišu aizstāvēšana; 
17. oktobris plkst. 10:00 - pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
21. novembris plkst. 10:00 - otrais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
15. decembris - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
7. janvāris - iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;
19. – 23. janvārim - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).