Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestrs

Ģeomātikas katedras 2013./2014.m.g. rudens semestra prakses atskaišu, bakalaura un maģistra darbu izstrādes grafiks:

15. oktobris – prakses atskaišu elektroniska iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);
25. oktobris plkst.915 - pirmais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (1.priekšaizstāvēšana);
- prakses atskaišu aizstāvēšana
22. novembris plkst.1000 - otrais ziņojums par bakalaura/maģistra darbu (2.priekšaizstāvēšana);
13.decembris - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
7.janvāris - iesieta darba iesniegšana katedrā uz recenzēšanu;
20./21./22./23./24. janvāris - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts)