Konference Friča Blumbaha piemiņai

26. septembrī Talsu novada muzejā norisināsies Friča Blumbaha piemiņai rīkotā konference. Par zinātnieka  veikumu atgādinās Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors (Dr.sc.ing.h.c.) Jānis Oļģerts Klētnieks referātā -"Talsu novadniekam, Lībagos dzimušam zinātniekam Fricim Blumbaham 150", bet  Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta vadošā pētniece Dr.paed. Alīda Zigmunde iepazīstinās ar jaunatradumiem par Frici Blumbahu arhīvos. Būs apskatāma arī novadpētnieka Zigurda Kalmaņa sagatavotā izstāde.

Dr.ing. Reiner Jäger vieslekcijas

2014.gada 11.septembrī RTU Ģeomātikas katedrā 112. auditorijā būs iespējas apmeklēt profesora Dr.-Ing. Reiner Jäger vieslekcijas. Vieslekcijas notiks LU Fotonika LV projekta ietvaros. Prof. 
Dr.-Ing. Reiner Jäger ir Karlsruhe University of Applied Sciences profesors, kura galvenās darbības jomas ir GNSS - deformāciju mērījumi, apstrāde, analīze, dažādu apstrādes moduļu izstrāde. Tāpat viņš darbojas vairākās citās ar ģeodēziju saistītās jomās - kā automatizētu programmatūru izstrādi, ģeoīdu modeļu izstrādi u.c.

Darbu plānojums 2014./2015. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

2. septembris plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana; 
17. oktobris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
21. novembris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
15. decembris - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā; 75% gatavība);
7. janvāris - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;
19. – 23. janvārim - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).

Noslēguma darbu aizstāvēšana

2014. gada 17. jūnijā plkst. 10.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus un maģistra darbus.

Bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs:        

Vieslekcija par GPS tehnoloģiju izmantošanu ģeodēzijā un kadastru Bulgārijā.

Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedrā viesojas divi pasniedzēji no Bulgārijas Konstantina Preslavsky vārdā nosauktās Shumen universitātes Ģeodēzijas katedras ( http://shu.bg/ ).

Profesors Plamen Mihaylov un docente Iļinka Ivanova 22.maijā no plkst 12:30 Ģeomātikas katedras 101.auditorijā stāstīs un diskutēs par divām atbilstošajām tēmām „GPS tehnoloģiju izmantošanu ģeodēzijā” (krievu val.) un „Kadastrs Bulgārijā” (krievu val.). Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tulkošana uz latviešu valodu. Ieeja brīva visiem interesentiem.

RTU 55. Studentu Zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras studenti varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 

Šogad savus sasniegumus un atklājumus prezentēs:

Erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks nr.1?" veiksmīgi noslēdzies

Priecājamies par veiksmīgi notikušo erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" finālu, kas norisinājās RTU viesmīlīgajās telpās un saveda kopā piecas erudītākās Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)  un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) komandas. 
Tieši pirms Lieldienām, 15. aprīlī komandas – EKERI, REPERI un KALIBRĒTAIS LINEĀLS, KLIO un PRO ĢEODĒZISTI satikās, lai cīnītos par titulu “Mērnieks Nr.1.”

Inese Janpaule aizstāvēs promocijas darbu «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Šī gada 11. aprīlī doktorante Inese Janpaule aizstāvēs savu promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai. Darba nosaukums: «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Norises laiks: 2014. gada 11. aprīlī plkst. 14.15

Norises vieta: Āzenes ielā 16/20, sēžu zālē

RTU 55. Studentu zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras students varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 

Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta

21.martā RTU Ģeomātikas katedrā notiks studentu erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks nr.1?" 1. kārta, kas notiek katrā universitātē atsevišķi. Erudīcijas konkursa 2.kārtā plānota aprīlī.
 

Pages