Demola Latvia aicina studentus piedalīties Demola radošo biznesa ideju ģenerēšanas projektos

Demola Latvia aicina studentus piedalīties pavasara inovāciju projektos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunu ideju ģenerēšanas un to pārbaudes, komandas darba un savu ideju aizstāvēšanas pieredzi un zināšanas.
 
Pavasara semestrī, kas ilgs no 25.marta līdz 30.jūnijam, studentu komandas strādās ar reāliem biznesa un organizāciju vadības projektiem, ko DEMOLAi piedāvāja gan atpazīstami Latvijas ražošanas un IT uzņēmumi, gan entuziastiski startup, gan valsts organizācija.

Erudīcijas konkurss studentiem

Viens no Latvijas mērniecības uzņēmumiem "Latvijas mērnieks" rīko erudīcijas konkursu studentiem. Šāds pasākums notiek pirmo gadu, un mērķis ir studentiem parādīt savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Darbu plānojums 2013./2014. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;
25. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;
6. maijs – prakses atskaišu iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);
20. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā - 75% gatavība);
20. maijs plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;
3. jūnijs - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;
17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).

Pieredzes apmaiņas vizīte Nordplus projekta AGES ietvaros Kopenhāgenā

2014. gada 24. janvārī Ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis, docents Jānis Zvirgzds, lektors Jānis Klīve un laboratorijas vadītāja Inese Jaunzeme Nordplus projekta AGES ietvaros dosies uz Dānijas Tehnisko universitāti (DTU), lai attīstītu ciešu sadarbību un pilnveidotu ģeodēzijas izglītības kvalitāti, saturu un piejamību plašākai sadiedrības daļai, kā arī gatavotu projekta turpinājumus.  

Diplomdarbu aizstāvēšana

2014. gada 22. janvāri plkst. 9.00  - topošie bakalauri un maģistri aizstāvēs savus diplomdarbus.

Šajā semestrī savus bakalaura darbus ar inženierprojektu aizstāvēs šādi Ģeomātikas katedras studenti:

Sveicam Latvijas Mērnieku biedrību 25. atjaunošanas gadadienā!

Apsveicam mūsu ciešākos sadarbības partnerus – LMB tās darbības atjaunošanas ceturtdaļgadsimta gadadienā – 5.tajā decembrī, kas līdz ar to ir īpaši ievērojama.

Veksmīgi noslēgušies absolūtie gravimetriskie novērojumi

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra un Rīgas Tehniskās Universitāte sadarbībā ar Somijas ģeodēzijas institūtu (www.fgi.fi) laika posmā no 15. novembra līdz 1. decembrim veica absolūtos gravimetriskos novērojumus četros ģeodēziskos punktos, t.i. trijos gravimetriskā tīkla 1. klases punktos Rīga, Pope un Višķi, kā arī EUVN punktā Irbene.
 

Pasniedzējs Armands Auziņš aizstāv promocijas darbu

Šī gada 26. novembrī docents Armands Auziņs aizstāvēja savu promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Darba nosaukums «Zemes izmantošana, efektivitātes novērtēšana, metodoloģija, zemes pārvaldība». Darbs tika izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.oec. Jānis Vanags.

Ģeomātikas katedras studenti, pasniedzēji piedalījās starptautiskājā konferencē «Use Science»

28. un 29. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika starptautiskā konference «Use Science», kurā par sadarbības veicināšanu starp augstskolām un industriju runāja 120 universitāšu un tehnoloģiju industrijas pārstāvju no visas Eiropas.

Konferencē Ģeomātikas katedru pārstāvēja laboratorijas vadītāja,doktorante Inese Jaunzeme un  maģistratūras studente Zane Cīrule. Zane konferencē pārstāvēja arī starptautisko studentu organizāciju BEST.

Pages