RTU Ģeomātikas katedra

Studiju programmā ir divi veidi: profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studijas.
 
Profesionālā bakalaura studijas ietver akadēmiskos priekšmetus – matemātiku, fiziku, datormācību, svešvalodu, un profesionālos priekšmetus, kā arī praksi. 
 
Padziļināti var apgūt ģeomātikas virzienus: ģeodēziju, mērniecību, kartogrāfiju, fotogrammetriju, nekustamā īpašuma pārvaldību. Pēc profesionālā bakalaura grāda ģeomātikā ar inženiera kvalifikāciju ģeodēzijā un kartogrāfijā iegūšanas, studijas var turpināt profesionālajā maģistrantūrā. Maģistra studijas ietver galvenokārt profesionālos priekšmetus, ka arī ražošanas praksi. Maģistra studijas var sākt arī ar akadēmiskā bakalaura grādu, bet tad papildus jāapgūst atsevišķi profesionālā bakalaura studiju programmas ģeomātikā profesionālie priekšmeti, kā arī jānokārto ražošanas prakse. Pēc profesionālā maģistra ģeomātikā grāda iegūšanas, studijas var turpināt RTU doktorantūrā.
 
Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas var apgūt pilna laika (dienas) un nepilna laika (neklātienes) formā.
 
RTU Ģeomātikas katedrā, kas ir vienīgā šāda profila katedra Latvijas augstskolās, strādā speciālisti ģeodēzisti, kartogrāfi, fotogrammetristi; ir specializētas ģeodēzijas auditorijas, datorklase ar jaunākajām specializētām programmatūrām, modernu optisko un elektronisko ģeodēzisko instrumentu kolekcija. To izmanto ne tikai mācību procesā Ģeomātikas studiju programmā, bet arī visu citu Būvniecības fakultātes,  ka arī  Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studiju programmās. 
 
Mūsu studenti katru gadu piedalās ar ziņojumiem RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, un te iegūst pirmās zinatniskās publikācijas. Ļoti aktīva līdzdalība ir starptautiskajā  Socrates Erasmus apmaiņas programmā, studijas papildinot Vācijas, Grieķijas, Beļģijas, Kipras tehniskajās augstskolās. Ģeomātikas katedrā savas zināšanas un prasmes papildina studenti no Valensijas Tehniskās universitātes Topogrāfijas studiju programmas. Viņiem mācību process tiek organizēts angļu valodā.
 
Pēc Rīgas Tehniskās universitātes diploma saņemšanas RTU Ģeomātikas katedras absolventi strādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, kompānijā „Latvijas valsts mērnieks”, Valsts zemes dienestā, privātajos uzņēmumos, kas veic mērniecības, ģeodēziskos, fotogrammetriskos, kartogrāfiskos, nekustamā īpašuma vērtēšanas darbus.
Latviešu