Apstiprināti jauni nozares profesiju standarti

Profesijas standarts ir profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.
 
Nepieciešamība aktualizēt nozares profesiju standartu saistīta ar iepriekšējā, 2008.gadā apstiprinātā, ģeodēzijas inženiera, kartogrāfijas inženiera un zemes ierīcības inženiera standarta aktualizēšanu:
- paplašinājies nozares tvērums un darbības ko veic ģeotelpisko datu inženieri;
- esošās augstāko izglītības iestāžu studiju programmas vairs neatbilda iepriekšējai standarta versijai;
- mainījušās prasības standarta aprakstam un tajā ietvertai informācijai;
- profesionālās maģistra programmas sasaiste ar profesiju standartu, t.i. bija nepieciešams izstrādāt jaunu, maģistra līmeņa standartu un to pamatot Būvniecības nozaru ekspertu padomē (Būvniecības NEP).
 
Vairāk par standarta izstrādes gaitu iespējams lasīt šeit: https://lkga.lv/apstiprinati-jaunie-profesiju-standarti/